สัญญานเรียกขานของวิทยุสมัครเล่น

ในวิทยุกระจายเสียง และการสื่อสารวิทยุ สัญญาณเรียกขาน (Call sign) หมายถึงชื่อเฉพาะที่กำหนดให้สำหรับสถานีส่ง ซึ่งในบางประเทศอาจใช้เป็นชื่อของสถานีที่ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วย สัญญาณเรียกขานนั้นจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ และกำหนดตามข้อบังคับวิทยุบัญญัติโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และใช้บังคับกับประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมด รวมทั้งประเทศไทยด้วย ได้กำหนดให้สถานีวิทยุดังต่อไปนี้ต้องมีสัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศตามที่ กำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

  1. สถานีวิทยุที่ให้บริการติดต่อสาธารณะระหว่างประเทศ
  2. สถานีวิทยุซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงเกินพื้นที่ของประเทศซึ่งสถานีนั้นตั้งอยู่
  3. สถานีวิทยุสมัครเล่น

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ กำหนดให้ประเทศไทยใช้สัญญาณเรียกขานด้วยอักษรโรมัน เรื่มตั้งแต่ “HSA” จนถึง “HSZ” และ “E2A” จนถึง “E2Z

สำหรับกรณีที่เป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นกำหนดให้มีคำนำหน้าสัญญาณเรียกขานของประเทศไม่ เกิน 2 ตัวอักษรแล้วตามด้วยตัวเลขเพื่อระบุว่าอยู่ในเขตพื้นที่ใดของประเทศ สุดท้ายจะมีอักษรเรียงลำดับตั้งแต่ 1 – 3 ตัว รวมทั้งหมดสัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย จะมีไม่เกิน 6 หลัก ดังนี้
  • “HS” หรือ “E2” ระบุว่าเป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย
  • n หมายถึงตัวเลข 0 – 9 ระบุว่าเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ใดของประเทศไทย
  • XXX ระบุว่าเป็นอักษรโรมัน 1, 2 หรือ 3 ตัว โดยกำหนดว่า
  1. อักษรโรมัน 1 ตัว ใช้สำหรับบุคคลสำคัญของประเทศ
  2. อักษรโรมัน 2 ตัว ใช้เรียงตามลำดับจาก BB ถึง ZZ โดยเว้นอักษร AA ถึง AZ จำนวน 26 ลำดับ เพื่อสำรองให้สถานีพิเศษ เช่น สถานนีควบคุมข่ายประจำจังหวัด สถานีของชมรมหรือสมาคม (Club Station) และสถานีชั่วคราวเฉพาะกิจ ยกเว้นอักษร “CQ” และ “HS”
  3. อักษรโรมัน 3 ตัว ใช้เรียงตามลำดับจาก AAA ถึง ZZZ ยกเว้น DDD, QAA-QZZ, SOS และ TTT ปัจจุบัน  QAA-QZZ ได้ถูกจัดสรรบางส่วนเป็น สัญญานเรียกขาน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s